Hotele w Polsce do 71% taniej
635 hoteli w 321 miastach Polski, hotele taniej do 71% niż bezpośrednio w hotelu.
login:
hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się
kontakt z rezerwacja
   Powrót do strony głównej   Kontakt
   Warunki rezerwacji
   Anulacja
   Zmiana rezerwacji
   Bezpieczeństwo transakcji
   Najczęściej zadawane pytania
   Reklama w serwisie


Warunki rezerwacji usług hotelowych w serwisie e-rezerwacja.pl

Właścicielem i administratorem
serwsu jest Net-system z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 8D/6

I. DEFINICJE

1. Formularz
Dokument o charakterze standardowym, w wersji elektronicznej, stanowiący jedyną formę rezerwacji lub anulowania rezerwacji miejsca noclegowego lub innej usługi turystycznej dostępnej w serwisie
www.e-rezerawacja.pl

2. Rezerwujący
Osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

3. Operator
Polish Travel Quo Vadis spółka z ograniczonš odpowiedzialnością

II. REZERWACJA

1. Rezerwacji w serwisie
www.e-rezerawacja.pl dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rezerwujšcego wybraną usługę.

2. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Rezerwującego w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Rezerwujący.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do systemu Rezerwacji z przyczyn niezależnych od Operatora. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Operatora.

4. Operator ma prawo czasowo zawiesić dostęp do serwisu
www.e-rezerawacja.pl na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

5. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu płatności przy użyciu ważnej karty kredytowej lub za pomocą przelewu bankowego, bądź przekazu pocztowego.

III. FORMA I WARUNKI PŁATNOŚCI

KARTA KREDYTOWA

1. W przypadku dokonywania płatności bezgotówkowej z wykorzystaniem karty kredytowej, niezbędne jest podanie przez Rezerwującego wszystkich wymaganych danych w formularzu.

2. Autoryzacja i rozliczenie odbywa się przy użyciu terminala na stronie
www.e-rezerawacja.pl poprzez bezpośrednie połączenie z serwerem firmy PolCard za pomocą szyfrowanego 128 bitowego protokołu.

3. Wymagana kwota, wyliczona w formularzu, zablokowana na karcie kredytowej, zostanie ścišgnięta z karty w cišgu 7 dni od daty dokonania rezerwacji na formularzu, jednak nie później niż na 2 dni robocze przed dniem, w którym Rezerwujšcy zamierza rozpoczšć korzystanie z zarezerwowanej usługi.

4. W przypadku braku możliwości zablokowania należnoœci na karcie kredytowej na poczet rezerwacji we wskazanym powyżej terminie, rezerwacja ta jest nieskuteczna.

PRZELEW BANKOWY lub PRZEKAZ POCZTOWY

W przypadku dokonywania płatności w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, Rezerwujšcy zobowišzany jest do przesłania dowodu dokonania przelewu faksem na numer: (022) 6521461 lub (022) 6522113, najpóźniej na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia usługi. Należność należy przelać na konto
Polish Travel Quo Vadis Sp. z o.o.,
ul. Ptasia 2,
00-138 Warszawa,
nr rachunku dla PLN: 89103010160000000007164000
nr rachunku dla USD: 13103010160000000007164010
nr rachunku dla EUR: 82103010160000000007164029
Bank Handlowy S.A. I O/Warszawa

Płatność za usługi dodatkowe

1. Za usługi, nie objęte zamówieniem (np. dodatkowe noclegi, płatna telewizja czy mini bar w hotelu), należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Rezerwującego.

2. Jednostką płatniczą jest złoty (PLN). Ceny przedstawiane w EURO i USD są przeliczane po kursie dnia. Wszelkie różnice z tytułu płatności mogš wynikać z różnic kursowych transakcji realizowanej przez centrum obsługi karty kredytowej Rezerwującego lub banku Rezerwującego.

IV. POTWIERDZENIE

1. System serwisu
www.e-rezerawacja.pl zawiera usługi potwierdzane w trybie automatycznym, w oparciu o zarezerwowaną dla Rezerwującego usługę oraz usługi wymagajšce indywidualnego potwierdzenia przez Operatora.

2. W przypadku usługi wymagającej potwierdzenia Operatora, potwierdzenie jest przesyłane w cišgu 2 dni roboczych na adres e-mail wskazany przez Rezerwującego w formularzu.

3. Potwierdzenie zawiera dane rezerwacji lub informację o braku miejsc we wskazanym terminie. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwację uważa się za zakończoną.

V. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA

1. Operator zobowišzuje się do dołożenia wszelkich starań w celu realizacji usługi o podobnym standardzie oraz w terminie, który został określony w formularzu wówczas, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa do wykonania z winy Operatora.

2. Operator może zaoferować wykonanie usługi o podobnym standardzie oraz w terminie, który został okreœlony w formularzu wówczas, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa do wykonania z winy innych podmiotów.

3. W przypadku, gdy Rezerwujący nie wyrazi zgody na realizację usługi o podobnym standardzie, realizacja usługi okaże się niemożliwa z innych, niż określone w pkt 1 przyczyn albo jej wykonanie łączyłoby się z uiszczeniem nadmiernych według Operatora opłat, wówczas Operator zobowišzany jest do zwrotu dokonanej przez Rezerwującego zapłaty za usługę, z zastrzeżeniem pkt 6 i 7.

4. Zwrot uiszczonej przez Rezerwującego zapłaty wyczerpuje w całości wszelkie roszczenia Rezerwującego z tytułu niewykonanej usługi.

5. Zwrot, o którym mowa w pkt 3 nastąpi na rachunek Rezerwującego wskazany w formularzu, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia, w którym Rezerwujšcy zamierzał rozpocząć korzystanie z usługi.

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u podwykonawców np. w hotelach spowodowane np. czasowym brakiem wody, ogrzewania, prądu i klimatyzacji oraz za niedogodności spowodowane czasowymi wyłączeniami spowodowanymi np. naprawą lub konserwacją basenów kąpielowych, lub innych urządzeń.

7. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, wybuchu wojny lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Operator jest zwolniony z przyjętego zobowišzania.

VI. WARUNKI ANULACJI

1. W przypadku dokonania anulowania rezerwacji pobierane są następujące opłaty:

a. 50 pln (około 12 euro) - gdy rezygnacja nastąpi do 72 godzin przed pierwszym dniem, w którym rozpoczyna się rezerwacja miejsca noclegowego lub innej usługi;

b. 100% kosztu pierwszego dnia pobytu rezewacji (w przypadku rezerwacji miejsca noclegowego) oraz 100% całkowitego kosztu rezerwacji (w przypadku rezerwacji innych usług), gdy anulacja nastąpi na 72 i mniej godzin przed pierwszym dniem, w którym rozpoczyna się rezerwacja miejsca noclegowego lub innej usługi.

c. 100% całkowitego kosztu rezerwacji, gdy Rezerwujšcy rezygnuje z dokonanej rezerwacji, jednak nie dokona anulowania poprzez wypełnienie i wysłanie formularza anulacji;

d. 100% całkowitego kosztu rezerwacji, gdy Rezerwujšcy nie przyjedzie lub nie wykorzysta w ustalonym terminie zarezerwowanej usługi, bez dokonania wcześniejszej zmiany.

2. W przypadku anulowania rezerwacji należna kwota zwracana jest za pośrednictwem przelewu bankowego na konto wskazane przez Rezerwujšcego w formularzu anulacji.

VII. DANE OSOBOWE

Dokonując rezerwacji na stronach internetowych
www.e-rezerawacja.pl Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych serwisu www.e-rezerawacja.pl oraz Operatora. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

VIII. AKCEPTACJA WARUNKÓW REZERWACJI W INTERNECIE

Zaznaczenie opcji "Zgadzam się" oznacza, iż Klient rozumie i akceptuje warunki Regulaminu. Zaznaczenie opcji "Nie zgadzam się" spowoduje powrót do strony głównej serwisu
www.e-rezerawacja.pl.

Warszawa